Aan de op deze site verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige manier, zonder voorafgaande toestemming van Fantasy Island Massage.

Fantasy Island Massage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op deze website en voor mogelijke schade die daaruit voortvloeit.

This website may not be reproduced, copied, distributed, published, modified, or furnished to third parties, without the prior written consent of Fantasy Island Massage.